04/03/2020

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Plattelands Jongeren Organisatie Lattrop, gevestigd te Hoonhorst 1, 7635 NW Lattrop-Breklenkamp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56223277, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Indien u lid wordt/bent van de Vereniging of om een andere reden persoonsgegevens aan de Vereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring is uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. 
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@pjolattrop.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wat de grondslag van de verwerking is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Het verzoek om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen kan ingediend worden bij de ledenadministratie van de Vereniging.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende (technische en organisatorische) maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Lars Arens

E-mail:                          info@pjolattrop.nl

Telefoonnummer:          0031622352989

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy verklaring downloaden: https://www.pjolattrop.nl//wp-content/uploads/2020/03/Privacyverklaring.pdf